Архів теґу: НаУКМА

ФЕНОМЕН ЦІЛИТЕЛЬСТВА В УКРАЇНІ


with-god-all-things-are-possible_webО. Карагодіна (НаУКМА, Київ)
ФЕНОМЕН ЦІЛИТЕЛЬСТВА
В УКРАЇНІ НА ПОЧАТКУ 90-х РОКІВ:
ДЕЯКІ СОЦІОКУЛЬТУРНІ, ПСИХОЛОГІЧНІ
ТА ПСИХОПАТОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ
Глобальні політичні та економічні проце-
си, що відбуваються в країнах колишнього СРСР протягом останнього деся-
тиріччя, спричинили значні зміни у сфері суспільного життя, які спостеріга-
ються як на рівні індивідуальної, так і суспільної свідомості. Унікальність
явищ духовного життя суспільства в останні роки обумовлена не тільки на-
слідками руйнування тоталітарного режиму, порушенням домінуючої комуніс-
тичної ідеології, а, можливо, й ситуацією суспільної нестабільності, яка є
характерною для періоду “на межі століть”. Змінам масової свідомості в нашій
країні на початку 90-х років притаманні підвищення рівня тривоги, знижен-
ня рівня психологічного комфорту та індексу життєвої задоволеності (Голо-
ваха Є.І., Паніна Н.В., 1994), зростання містичних настроїв і значне поши-
рення паранаукової міфотворчості (Щедрін А.Т., 1991), пожвавлення інтере-
су до традиційних релігій, виникнення багатьох нових релігійних течій і сект
(Филипович Л.О., 1994). Підвищення агресивності призводить до збільшення
кількості осіб з соціопатіями (девіантною та криміногенною поведінкою), що,
на думку Є.І.Головахи і Н.В.Паніної, є відображенням таких суспільних про-
цесів, які руйнують саме об’єкт адаптації — суспільні норми і вимоги, внаслі-
док чого люди втрачають звичайні орієнтири свідомості та мотиви поведінки.
Знеціненню моральних регуляторів поведінки сприяє також бурхливий Феномен цілительства в Україні Продовжувати читання ФЕНОМЕН ЦІЛИТЕЛЬСТВА В УКРАЇНІ